Info Rentokil'i kohta

Kasutamise tingimused

Selle Rentokil Initial Group’i* veebilehekülje külastamist ja kasutamist reguleerivad alljärgnevad kasutustingimused. Te vastutate selle eest, et juhite neile tingimustele kõigi nende tähelepanu, kes võivad seda veebilehte külastada teie tõttu. Selle veebilehe kasutamisega kinnitate, et nõustute neist kasutustingimustest kinni pidama. Rentokil Initial Group jätab endale õiguse täiendada, eemaldada või muuta selle veebilehe sisu ükskõik millal ja ilma eelneva etteteatamiseta.

*Kui pole täpsustatud teisiti, siis mõeldakse käesolevates Kasutustingimustes Rentokil Initial Group’i all ettevõtet Rentokil Initial plc ja selle kontserni kuuluvaid ettevõtteid.

Vastutamatusesäte (Disclaimer)

Sellel veebilehel toodud teave ei ole täielik ning on mõeldud ainult üldise informatsiooni edastamiseks. Kuigi Rentokil Initial Group’i veebilehel avaldatud informatsioon on hoolikalt koostatud, ei garanteeri Rentokil Initial Group selle informatsiooni õigsust ja täpsust. See teave ei pruugi olla värske või kohaldatav mistahes konkreetse juhtumi tingimustes. Rentokil Initial Group ei võta endale mitte mingit vastutust mis tahes ebatäpsuste või puuduste eest sellel veebilehel ning te vastutate ainuisikuliselt kõikide otsuste eest, mille te teete veebilehel toodud teabe põhjal. Rentokil Initial Group ei võta endale vastutust mis tahes otsese, kaudse, ettenägematu (tegevuse tulemustest johtuva) kahju või muu kahju eest, mis tuleneb käesoleva veebilehe kasutamisest või külastamisest või veebilehel äratoodud informatsioonist.

Juurdepääs veebilehele

Rentokil Initial Group ei anna ühtegi garantiid ega lubadust antud veebilehe kättesaadavuse kohta või selle kohta, et veebilehe kasutamine teie poolt toimub katkestusteta, või selle kohta, et veebileht, selle sisu, veebilehe käigushoidmine meie poolt ja/või veebilehte kättesaadavaks tegev server on vigadeta või viirusevabad. Rentokil Initial Group jätab endale õiguse lõpetada, peatada või keelata teie juurdepääs veebilehele ükskõik millal ja mis tahes põhjusel ning ilma etteteatamata.
Autoriõigus

Autoriõigus © 2009 Rentokil Initial plc. Kõik õigused kaitstud. Kõik antud veebilehel esinevate tekstide, piltide ja muu materjali autoriõigused ja muud intellektuaalse omandi õigused kuuluvad Rentokil Initial Group’ile või on need materjalid esitatud nende omaniku loal.

Te võite käesolevat veebilehte sirvida ning teha sellest väljavõtteid printimise või allalaadimise teel ainult mitteärilisel või teavitamise eesmärgil või oma isiklikuks kasutamiseks. Kasutamine mistahes muul eesmärgil on rangelt keelatud. Mis tahes antud veebilehe reprodutseeritud osi on keelatud müüa, levitada või edastada ärilistel eesmärkidel; muuta; kasutada mis tahes muudes materjalides, väljaannetes või veebilehtedel ilma Rentokil Initial plc’ eelneva kirjaliku loata.

Pakutavad tooted ja teenused

Selle veebilehe mis tahes viited teenustele või toodetele ei tähenda pakkumist neid teenuseid või tooteid osutada/tarnida või müüa ning ei tähenda, et teenus või toode on saadaval kõikides piirkondades või riikides. Kõik, kes on huvitatud konkreetsest teenusest või tootest, peaksid võtma ühendust oma kohaliku Rentokil Initial Group ettevõttega või esindajaga, et saada täpsemat teavet konkreetse teenuse või toote kättesaadavuse ja/või sobivuse kohta nende kohalikus piirkonnas.

Kaubamärgid

Nimed „Rentokil“, „Initial“, „Ambius“ ja „City Link“ on registreeritud kaubamärgid. Kõik sellel veebilehel nähaolevad kaubamärgid kuuluvad Rentokil Initial Group’ile või kasutab viimane neid litsentsi alusel.

Aktsiad

Käesoleval veebilehel toodud informatsioon ei ole mõeldud üleskutse või ärgitusena ning seda ei saa pidada üleskutseks või ärgituseks investeerida mis tahes Rentokil Initial plc’ aktsiatesse või nendega muul moel kaubelda; samuti ei anna see informatsioon ega kujuta endast nõuannet või soovitust Rentokil Initial plc’ aktsiate ostmiseks.

Aktsiate hind ning nendest teenitud tulu võib nii tõusta kui langeda ning investorid ei pruugi saada tagasi algselt investeeritud summat. Investorid peaksid võtma arvesse asjaolu, et varasemate näitajate põhjal ei saa ilmtingimata hinnata tuleviku näitajaid. Enne investeerimisotsuse tegemist peaksite ise olukorda iseseisvalt hindama ning pidama nõu finantsnõustajaga või mõne muu spetsialistiga, kes tunneb teie rahalist olukorda ning teab teie investeerimiseesmärke.

Kolmandate isikute veebilehed

Rentokil Initial Group ei vastuta mitte ühegi teise veebilehe sisu eest, sh. need veebilehed, mille kaudu te võisite sattuda käesolevale veebilehele või kuhu te võite sattuda käesoleva veebilehe kaudu. Kui kuskil on toodud link kolmanda isiku veebilehele, ei tähenda see link, et Rentokil Initial Group on vastava kolmanda isiku veebilehe või selle sisu üle kontrollinud või heakskiitnud. Rentokil Initial Group ei võta endale mitte mingit vastutust selliste teiste veebilehtede eest ja neis esitatud informatsiooni eest, mis kumbki pole Rentokil Initial Group’i poolt heakskiidetud või üle kontrollitud.

Kasutustingimuste muutmine

Rentokil Initial Group võib käesolevaid kasutustingimusi aegajalt ilma etteteatamata muuta. Te peaksite need kasutustingimused regulaarselt üle lugema. Käesoleva veebilehe jätkuva kasutamisega kinnitate, et nõustute uuendatud või muudetud kasutustingimustega.

Andmekaitse

Käesoleva veebilehe kaudu Rentokil Initial Group’ile esitatud isikuandmeid kasutatakse ainult kooskõlas meie privaatsuspõhimõtetega. Palun lugege need enne andmete edastamist tähelepanelikult läbi. Oma isikuandmete meile edastamisega annate oma nõusoleku nende isikuandmete kasutamiseks kooskõlas meie privaatsuspõhimõtetega. Kui soovita lisateavet meie andmekaitse-põhimõtete kohta, saatke oma päring aadressile info[ät]rentokileesti.ee.

Ajaveeb

Käesoleval veebilehel on ajaveeb ehk blogi, kus ’autorid’ ja ’kommenteerijad’ saavad omavahel suhelda. Rentokil Initial Group ei oma kontrolli Ajaveebi ülespandava informatsiooni ja/või materjalide üle („Kasutajate materjal“) ning ei võta seega endale mitte mingit vastutust seoses selle informatsiooniga. Rentokil Initial Group jätab endale õiguse (mida ta võib teostada oma enda äranägemisel ilma etteteatamata) Kasutajate materjali kustutada, ümber paigutada või toimetada ning mis tahes põhjusel peatada teie juurdepääs Ajaveebile ja Ajaveebi kasutamine teie poolt.

Teie juurdepääsu Ajaveebile ja Ajaveebi kasutamist teie poolt reguleerivad üksikasjalisemad Kasutustingimused, mis kohalduvad lisaks käesolevatele Kasutustingimustele. Ajaveebi kasutamisega või sinna kirjutamisega kinnitate, et nõustute kinni pidama mainitud täiendavatest Kasutustingimustest. Kui käesolevad Kasutustingimused ja Ajaveebi Kasutustingimused on omavahel vastuolus, võetakse aluseks viimased.

Kohaldatav õigus

Käesoleva veebilehe kasutust teie poolt ning käesolevate kasutustingimuste rakendumist reguleerib Inglise õigus, mille kohaselt tuleb eelmainituid ka tõlgendada. Kõikide käesolevatest Kasutustingimustest või antud veebilehe kasutamisest tulenevate vaidluste lahendamine kuulub Inglise kohtute ainupädevusse.

Ettevõtte andmed

Siit leiate ettevõtte andmed, sealhulgas andmed registrijärgsete nimede, aadresside ja numbrite kohta.