kaubanduslik kuvand

Hotellid

Ebasoovitavate külaliste eemalhoidmine

Ennetav kahjuritõrje on hotellidele oluline; see pole tingitud ainult nende asutuste haavatavusest kahjurite suhtes, kahjurid kahjustavad ka hotelli mainet.

Hotellid

See tähendab, et ükski kahjuritõrjele tehtud kulutus pole liigne - oluline on teadvustada riske hotelli erinevates segmentides ja töötada välja neile vastavad teeninduspaketid:

Köögi- ja toitlustuspiirkonnad

Köök, restoran ja muud toitlustuspiirkonnad vajavad erilist kaitset hiirte, rottide, kärbeste ja prussakate eest; eelnimetatud kahjurid levitavad tihti haigusi. Ennetavate tõrjemeetmete rakendamine on nendes piirkondades hädavajalik, sellekohased dokumendid peavad olema ette näidata ka tervisekaitse alasele inspektsioonile.

Kui kahjurid pole lõplikult hävitatud, siis liiguvad nad toidu ettevalmistus- ja säilitustsoonidest toitlustamis- ning muudesse piirkondadesse ja võivad häirida või ärritada teie kliente.

Hotelliöömaja

Olulisimad kahjurid hotelli ööbimistsoonis on voodilutikad ja teised verdimevad putukad.


Voodilutikad on kogu maailma hotellides muutumas üheks suuremaks probleemiks. Risk voodilutikate esinemiseks on kõigis hotellides, kuid eriti sellistes, kust liigub läbi suur hulk rahvusvahelisi reisijaid või sellistes, mis omavad sageli eri hotellides ööbivaid püsikliente.

Lahenduseks on voodilutikate kohene hävitamine - varane avastamine ja tõrje takistavad nende levikut üle kogu ehitise. Lisaks pakub Rentokil teile personali väljaõpet, et teie töötajad suudaksid voodilutikate esinemise koheselt tuvastada.

Muud siseruumid

Muud hotelliruumid nagu spordirajatised või tagaruumid on väiksema nakkusriskiga, kuid peaksid siiski olema haaratud regulaarsesse teeninduspaketti.

Välitingimused
Rentokil hävitab ja ennetab kahjureid ka hotellist väljaspool, hävitades näiteks herilasepesi, peletades linde ning kindlustades maapinda kaitseks muu loomastiku eest.

Integreeritud teenindusprogrammid hotellidele

Rentokil kahjuritõrje teenused kaitsevad hotelle nende spetsiifiliste ohtude eest ja arvestavad nende erivajadustega. Teie kohalik teenindustehnik külastab regulaarselt teie äriüksust, kontrollib söödakohtasid, jälgib kahjurite aktiivsust, identifitseerib potentsiaalsed riskid ja nõustab teid edasiste, kahjuriprobleemide riske vähendavate tegevuste osas.

Meie kiirreageerimise kohustus kahjuriprobleemi esinemisel tähendab seda, et meie teenindustehnik jõuab vajadusel teie juurde kiiresti ja hävitab kahjurid lõplikult.

Äriüksuste võrgustiku korral saab kõik need siduda ühte teeninduslepingusse, mille alusel üks müügiesindaja haldab teenuse pakkumist kõigile teie hotellidele; samas haldab iga üksikut äriüksust juurde eraldi kohalik tehnik ja müügiesindaja.

Lisateabe saamiseks meie poolt teie hotellle pakutavate kahjuritõrje teenuste või erinevate kahjuritõrje viiside kohta helistage palun numbril 800 2002 ja leppige kokku kohtumine hotelliärist teadliku müügiesindajaga.